DYZELINIŲ VARIKLIŲ TURBINŲ VALIKLIS WYNN’S 500 ML

21.90

„Wynn’s Diesel Turbo cleaner“ yra cheminė priemonė tinka visiems dyzeliniams varikliams, valanti užsikimšusius turbokompresorius.Pašalina anglies nuosėdas iš turbinos ir atlaisvina užstrigusias mentes. Pašalina likučius iš dyzelinių variklių oksidacijos katalizatoriaus ir gerai valo EGR vožtuvą.Atkuria variklio galią ir droselinės sklendės darbą.Pagerina kuro sudeginimą ir sumažina išmetamą suodžių kiekį.Pailgina turbinų ir dyzelinių variklių oksidacijos katalizatoriaus tarnavimo laiką.Nekenksmingas kitoms sistemoms.

Panaudojimo būdai:
✓ Visiems dyzeliniams varikliams.
✓ Dyzelinui ir biodyzelinui iki B30.
✓ Pilkite tik į degalų baką!

Nurodymai:
✓ Įpilkite vieną 500 ml buteliuką bent į 40 litrų dyzelino.
✓ Buteliukas taip pat tinkamas degalų sistemoms be užsukamo kamštelio.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PAVOJINGA!
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

SKU: WYN32092 Kategorija:

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.


Būkite pirmas aprašęs “DYZELINIŲ VARIKLIŲ TURBINŲ VALIKLIS WYNN’S 500 ML”

SUSIJĘ PRODUKTAI