DYZELINĖS SISTEMOS VALIKLIS WYNN’S 0.5L

18.80

Sumažina per didelį išmetamųjų dujų kiekį.
WYNN’S „Diesel Power 3” – tai dyzeliniams varikliams skirta cheminė priemonė, sumažinanti suodžių emisiją ir regeneruojanti suodžių filtrus.

SAVYBĖS:
– regeneruoja dyzelino suodžių filtrą;
– tuoj pat sumažina išmetamųjų dujų ir suodžių kiekį;
– cerio nanotechnologija aktyviai mažina suodžių emisiją, nes pažemina dalelių degimo temperatūrą nuo 600°C iki 200/400°C;
– pagerina degimą, variklio darbines charakteristikas ir degalų ekonomiją;
– valo ir apsaugo degalų sistemą ir purkštukus;
– suteikia papildomą tepalingumą mažo sieringumo degalams, todėl suteikia papildomą apsaugą degalų siurbliams;
– padeda atskirti vandenį degalų filtre ir apsaugoti degalų sistemą;
– nekenkia kataliziniams konverteriams ir dyzelino suodžių filtrams.

NAUDOJIMO SRITYS: visiems dyzeliniams varikliams, tame tarpe su akumuliatorine degalų įpurškimo sistema ir su siurblio įpurškimo sistema; dyzelinui ir iki B30 lygio biodyzelinui.

NAUDOJIMO BŪDAS:
> Dyzelino suodžių filtrui regeneruoti: naudoti kas 3 000 – 5 000km.
> Purkštukų švarai palaikyti: naudoti kas 10 000km (6 000 mylių).
> Vienas buteliukas skirtas 50 litrų dyzelino.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PAVOJINGA!
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

SKU: WYN50393 Kategorija:

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.


Būkite pirmas aprašęs “DYZELINĖS SISTEMOS VALIKLIS WYNN’S 0.5L”

SUSIJĘ PRODUKTAI